Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 
Viser 5 av 43 for: Alle
27.02.2015
???????????????

Vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn

Sammendrag

Innledning: Grønne tanker – glade barn er en materiellpakke som kan brukes i barnehagen for å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Bruk av materiellet skal fremme barnas evne til egenomsorg og prososial atferd. Tiltaket er en del av serien Psykologisk førstehjelp som implementeres i Norge av Voksne for Barn. Materiellet distribueres i Norge av Gyldendal Akademisk og kan kjøpes gjennom bokhandlere og Voksne for Barn.

Beskrivelse av tiltaket: Materiellpakken består av: en veileder, en flippover, boken: Sint og glad i barnehagen samt to grønne og to røde bamser. I tillegg er et digitalt læremateriell tilgjengelig på www.salaby.no. Innholdet i materiellet har sin forankring i grunnleggende utviklingspsykologi og kognitiv atferdsterapi (KAT). Ved å lære barna hvordan tanker og følelser henger sammen, er idéen bak tiltaket at barna hjelpes til å forstå og akseptere både egne og andres følelser og tanker. På denne måten kan tiltaket hjelpe barna til å regulere egne følelser samt å fremme empati og prososial atferd. Alt dette skal bidra til å skape en god hverdag i barnehagen for både barn og voksne. Det er opp til barnehagen hvordan den vil bruke materiellet, men veilederen beskriver hvordan tiltaket kan implementeres på en systematisk måte.

Evaluering av tiltaket: Grønne tanker – glade barn er nytt, utgitt i 2014. Det er ikke gjort noen evalueringer av tiltaket ennå.

Ungsinns klassifisering: Tiltaket klassifiseres som sannsynlig virksomt på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 26.02.2015

12.02.2015
?????????????????????????????????????

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!

Sammendrag

Innledning:  Sov bedre! er et miljøterapeutisk foreldreveiledningstiltak til barn med søvnvansker, primært prøvd ut overfor barn med autisme. Formålet er å bedre søvnkvaliteten til barna slik at de er uthvilt på dagtid. God søvnkvalitet for barna har stor betydning for både barnas og de voksnes livskvalitet.

Beskrivelse av tiltaket:  Tiltaket er nytt i Norge, og prøvd ut i forhold til noen familier. Gjennomføringen av tiltaket er 4-delt:
1) Kurs. Foreldrene får undervisning i gruppe på 5-6 familier.
2) Kartlegging av søvnvaner.
3) Individuell utarbeidelse av behandlingsdelen sammen med terapeut.
4) Søvnbehandlingen foregår hjemme hos barnet. Foreldrene prøver ut de tiltakene de ble enige med terapeuten om.

Evaluering av tiltaket:  Tiltaket er prøvd ut som et tilbud til 5 familier som hadde barn med autisme. To avbrøt treningen. For alle de 3 barna som var igjen, ble den totale søvnkvaliteten forbedret 6 mnd etter intervensjonsstart. Evidensen fra internasjonale studier for liknende intervensjoner anses som svak fordi mange av studiene har svært få deltakere. Ingen av studiene viser imidlertid noen negative effekter av disse metodene, og det finnes heller ikke alternative behandlingsmåter med bedre evidens over tid.

Ungsinns klassifisering: Tiltaket klassifiseres som et potensielt virksomt tiltak på evidensnivå 1.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 06.02.2015

26.08.2014
gutt.telefon

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Multisystemisk terapi – MST

Sammendrag

Innledning:  Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud til familier som har ungdom i alderen 12-18 år med store atferdsproblemer. Målet for behandlingen er at ungdommen skal fungere godt og uten atferdsproblemer. For noen ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet. 

Beskrivelse av tiltaket:  I MST møter terapeuten familien hjemme, på tidspunkter som passer for familien. Behandlingsteknikker fra atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi og handlingsrettede familieterapimodeller integreres i tiltaket. Terapien retter seg mot kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer ved ungdommen selv, familien, skolen, venner og nærmiljø. MST legger spesielt stor vekt på å styrke foreldre/foresattes evne til å håndtere ungdommens antisosiale atferd. 

Evaluering av tiltaket:  Tiltaket har vært gjenstand for en rekke randomiserte kontrollerte forsøk, hvorav ett i Norge. Den norske studien har resultater som  antyder at tiltaket kan ha positiv effekt på enkelte utfall. Etter 2 år ble det funnet positive resultater for selvrapportert kriminell atferd, internaliserende atferd (rapportert av foreldre og lærere) samt for lærerrapportert problematferd og eksternaliserende atferd. Gjennomføring av en RCT på denne gruppen er komplisert, bla. på grunn av stor symptombelastning hos ungdommene. Den norske MST-studien har også en del metodiske svakheter som gjør resultatene usikre.

Ungsinns klassifisering: MST er et tiltak for ungdom med betydelig problemutvikling og dårlige prognoser, og som det er svært utfordrende å finne gode tiltak for. På bakgrunn av resultater fra den norske studien klassifiserer Ungsinn tiltaket som Funksjonelt virksomt på evidensnivå 3 med dokumentasjonsgrad *** .

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 15.05.2014

04.06.2014
Classmates at lesson

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd

Sammendrag

Innledning:  Olweusprogrammet er et skoleomfattende program med mål om å forebygge og redusere mobbeproblemer i skolen ved å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Beskrivelse av tiltaket:  Programmet gjennomføres på skole-, klasse- og individnivå ved å mobilisere det eksisterende sosiale miljøet ved skolen. Lærere, øvrig personell, elever og foreldre involveres i gjennomføringen av programmet. Generelt går en viktig del av programaktivitetene ut på at lærerne skal utvikle seg mer i «autoritativ» retning og at det brukes opplevelsesbaserte teknikker (for eksempel rollespill, klassemøter) for å bedre elevenes kunnskap om sosiale relasjoner.

Evaluering av tiltaket:  Det er gjennomført 7 evalueringsstudier av programmet og dets forløpere i Norge. Studiene inkluderer til sammen mer enn 30.000 elever fra 275 skoler. Alle studiene viser reduksjon både i å mobbe andre elever og i å bli mobbet. Reduksjonen spenner mellom ca. 30 og 60%. Flere av studiene inkluderer oppfølgingsmålinger. To viser at mobbingen er redusert 20 mnd. etter implementering av programmet, mens en av studiene viste at det lavere nivået av mobbing også holdt seg de påfølgende 4 årene. Ingen av de norske studiene er publisert i sin helhet som vitenskapelige artikler i fagfellevurderte (peer-reviewed) journaler, men de er beskrevet i flere fagfellevurderte tidsskrift og bokkapitler. I rapporteringen av resultatene er informasjon om datautvalg og statistiske analysene noe mangelfull.

Det er gjennomført flere evalueringer av Olweusprogrammet i USA, der resultatene fra noen av studiene er tilgjengelige via publiserte artikler.  Det er positive resultater i disse studiene. Sammenlignet med de norske varierer resultatene mer på tvers av studier, aldersgrupper, etnisitet og aspekter ved mobbing. Det er også gjennomført en meta-analyse som sammenligner 24 programmer for reduksjon av mobbing i skolen. Denne kommer frem til at denne type programmer har en effekt. Olweus programmet hadde større effekter enn gjennomsnittet og forskningen ble omtalt som mer pålitelig.

Ungsinns klassifisering: Programmet klassifiseres som et dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 4 med dokumentasjonsgrad 5 (*****).

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 28.05.2014

27.05.2014
skrikebaby2

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Urolige spedbarn

Sammendrag

Innledning: Urolige spedbarn er et indikert forebyggende tiltak for sped- og småbarn som har strevd med uro over tid og som fortsatt strever ved fire måneders alder. Tiltaket tilbys som supplement til helsestasjonens ordinære oppfølgning av spedbarns familier. Tiltaket skal fremme mer positivt samspill mellom barnet og foreldrene gjennom psykoedukasjon, strukturering av hverdagslivet og foreldreveiledning. Tiltaket forventes å redusere vedvarende vansker med regulering, øke selvregulering og minske risikoen for vold mot barnet.

Beskrivelse av tiltaket: Det utføres hyppigere oppfølgning og konsultasjoner hos helsesøster. Gjennom å se på videofilm av samspillet mellom foreldre og barn gis det råd og veiledning i forhold til konkrete problemstillinger knyttet til det enkelte barn.

Evaluering av tiltaket: Det er ikke gjennomført noen effektevaluering av tiltaket i Norge. Tiltaket har vært prøvd ut som et pilotprosjekt ved Rønvik Familiesenter i Bodø kommune hvor erfaringene viste bedringer i sosio-emosjonell fungering hos spedbarna (N = 5) og reduksjon i opplevd stress hos foreldrene.

Ungsinns klassifisering: Tiltaket Urolige spedbarn har en solid teoretisk forankring som sannsynliggjør effekt i den aktuelle målgruppen. Det foreligger ingen norske effektstudier. Tiltaket klassifiseres som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 15.05.2014

1 2 3 9