Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Enjoying sunny day

Hva er Ungsinn?

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Med tiltak menes metoder/intervensjoner/programmer som har til hensikt å fremme god psykisk helse og/eller forebygge eller behandle psykiske vansker og psykiske lidelser. Det kan for eksempel være foreldretreningsprogrammer som skal fremme godt samspill mellom foreldre og barn, behandling eller forebygging av atferdsproblemer hos barn og unge, programmer for å skape et godt skolemiljø og redusere mobbing eller kurs for å lære ungdom å mestre og redusere depresjon. Tiltakene kan tilbys fra ulike tjenester eller arenaer som skole, barnehage, barnevern, spesialisthelsetjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjonstjeneste, PPT eller familiens hus.

Forskningsspørsmålet for alle artiklene i Ungsinn er følgende: Er tiltak X virksomt når det tilbys i vanlig praksis i Norge? Dette spørsmålet besvares basert med en systematisk innhenting og gjennomgang av dokumentasjon. Konklusjonen oppsummeres i en vurdering og klassifisering, der hvert tiltak blir klassifisert på ett av fem evidensnivå. Les mer

Kids

Formålet med tidsskriftet

Det overordnede målet for tidsskriftet er å bidra til bedre kvalitet i arbeidet med barn og unges psykiske helse i Norge. Les mer

G

Ungsinn revideres

Ungsinn har vært gjennom større endringer i perioden 2015/2016. Nettsiden er omgjort fra å være kunnskapsdatabase til å bli et elektronisk vitenskapelig tidsskrift. Samtidig er kriteriene for klassifisering av tiltak revidert. Les mer

Kids2

Ungsinns vitenskapelige grunnlag

Det er noe ulike syn på hva som skal ligge til grunn for å hevde at et tiltak er evidensbasert. Ungsinns kriterier bygger på flere organisasjoners syn på evidens. Les mer

child  & painting job

Utgiver og organisasjon

Tidsskriftet Ungsinn (ISSN 2464-2142) utgis av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet. Les mer

Kids playing at the beach

Brosjyrer

Her finner du to brosjyrer om Ungsinn etter innføringen av nye kriterier og to basert de gamle kriteriene.
Les mer

5 years old child lying on the golden leaf

Den redaksjonelle prosessen og forfatterveiledning

Artiklene i Ungsinn utarbeides etter en egen metode og mal. Forfatterne har fått opplæring i metoden og blir forespurt om å bidra til kunnskapsoppsummeringer om tiltak. Kunnskapsoppsummeringene er uavhengige. Det vil si at forfatterne ikke kan ha egne interesser i tiltaket de vurderer. Les mer